Reguleringsplan for Rødshøgda 482R har vært til førstegangsbehandling i planutvalget (UMU).

482R Rødshøgda Plankart

Reguleringsplan 482R Rødshøgda ble førstegangsbehandlet i planutvalget (UMU) 14.12.2020

Foreløpig plankart og planbestemmelser ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.

Siste nytt fra oss

Varslingsannonse for Lafteråsen

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord [...]