Reguleringsplanen for Kampestad Terrasse -enstemmig godkjent i UMU

Reguleringsplanen for Kampestad Terrasse ble enstemmig godkjent i UMU den 28.06.21 og skal nå ut på offentlig høring. Høringsfristen vil være ca. 10. september.

Siste nytt fra oss

Varslingsannonse for Lafteråsen

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord [...]