Varslingsannonse for Lafteråsen

Kartskisse Lafteråsen 2

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord og øst og skogsareal mot sør og i lisida mot vest ned mot jernbanen og Gomsrudveien.
Det kan bli mindre endringer av planav­grensningen underveis i planarbeidet. Iht § 17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Kongsberg kommune og Gamlegrendåsen Utbygging AS om en utbyggingsavtale ved behov.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i hovedsak i form av eneboliger/ tomannsboliger med tilhørende anlegg, lekeplasser mm. Planen omfatter regulering av fortausløsning langs med Lafteråsveien. Fortau fra nye tomter opp til eksisterende boligfelt på Lafteråsen vil omfattes av krav i planen.

Området er i gjeldende kommuneplan for Kongsberg, vedtatt 22.06.2022, avsatt til boligformål, friområde, LNF, vegareal og grønnstruktur. avsatt til boligformål og turdrag/ grønnstruktur samt LNFR-område.

Reguleringsplanarbeidet utføres av AS Kongsberg Tomteselskap. Planen vurderes ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det stilles ikke krav til konse­kvens­utredning. Viktige tema vil utredes og vektlegges i planarbeidet. Dersom det er opplysninger, synspunkter eller andre forhold som er av betydning, vennligst ta kontakt med under­tegnede innen 27.03.2023, bruk gjerne e-post. Det bes også om at kopi av eventuelle innspill sendes Kongsberg kommune, pbl@kongsberg.kommune.no. Merknader til planarbeidet sendes til: AS Kongsberg Tomteselskap v/ Anne Ribberud, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg,

Mob: 909 37 625,

E-post: ar@ktomt.no

For hele annonsen trykk på linken under:
Kunngjøringsannonse

Siste nytt fra oss