Varslingsannonse for Lafteråsen

Kartskisse Lafteråsen 2

Herved varsles i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
553R Lafteråsen II – Boliger

Del av gbnr. 117/3, 8616/3 og 8560/292 m.fl. Kongsberg kommune.

 Planen omfatter et areal i søndre del av Gamlegrendåsen, og er en utvidelse av boligområdet på Lafteråsen mot vest. Planområdet avgrenses av eksisterende boligbebyggelse i nord og øst og skogsareal mot sør og i lisida mot vest ned mot jernbanen og Gomsrudveien.
Det kan bli mindre endringer av planav­grensningen underveis i planarbeidet. Iht § 17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Kongsberg kommune og Gamlegrendåsen Utbygging AS om en utbyggingsavtale ved behov.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i hovedsak i form av eneboliger/ tomannsboliger med tilhørende anlegg, lekeplasser mm. Planen omfatter regulering av fortausløsning langs med Lafteråsveien. Fortau fra nye tomter opp til eksisterende boligfelt på Lafteråsen vil omfattes av krav i planen.

Området er i gjeldende kommuneplan for Kongsberg, vedtatt 22.06.2022, avsatt til boligformål, friområde, LNF, vegareal og grønnstruktur. avsatt til boligformål og turdrag/ grønnstruktur samt LNFR-område.

Reguleringsplanarbeidet utføres av AS Kongsberg Tomteselskap. Planen vurderes ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det stilles ikke krav til konse­kvens­utredning. Viktige tema vil utredes og vektlegges i planarbeidet. Dersom det er opplysninger, synspunkter eller andre forhold som er av betydning, vennligst ta kontakt med under­tegnede innen 27.03.2023, bruk gjerne e-post. Det bes også om at kopi av eventuelle innspill sendes Kongsberg kommune, pbl@kongsberg.kommune.no. Merknader til planarbeidet sendes til: AS Kongsberg Tomteselskap v/ Anne Ribberud, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg,

Mob: 909 37 625,

E-post: ar@ktomt.no

For hele annonsen trykk på linken under:
Kunngjøringsannonse

Siste nytt fra oss

ÅPEN DAG på Rødshøgda Lørdag 9. September kl. 11:00-13:00!

Velkommen til åpen dag på Rødshøgda!
Lørdag 9. september 2023. KL: 11:00 – 13:00
Her vil du få omvisning av tomtene inne på A2 og A3, samt. se det pågående grunnarbeidet på noen av de solgte tomtene.
Representanter fra Rødshøgda AS, DNB Eiendom AS og Blink Hus AS vil være tilstede. Representantene vil kunne svare [...]