Vedtekter

Vedtekter av 21.10.2015 for Kongsberg Tomteselskap.

VEDTEKTER AV 21.10.2015
AS KONGSBERG TOMTESELSKAP
§ 1 Selskapets navn er AS Kongsberg Tomteselskap.
§ 2 Selskapets formål er erverv, utvikling og salg av tomtearealer til bolig- og næringsformål, samt bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering for tiltak som har betydning for utvikling av selskapets framtidige prosjekter
§ 3 Selskapet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper.
§ 4 Selskapets forretningsadresse er i Kongsberg kommune.
§ 5 Aksjekapitalen er kr 2.500.000,- fordelt på 50 aksjer à kr 50.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.
§ 6 Aksjesalg skal være betinget av samtykke fra generalforsamlingen. Bekjentgjørelse til aksjonærene i offentlige publikasjoner kreves ikke.
§ 7 Selskapets styre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen.
Generalforsamlingen velger leder og nestleder. Det skal være kontinuitet i styret.
Styret skal settes sammen på en slik måte og med slik kompetanse at det er i stand til å arbeide til beste for selskapet.
Styreleder og ett styremedlem sammen tegner firmaet.
Daglig leder tegner firmaet alene.
Styret kan meddele prokura.
Styrets leder innkaller til styremøte så ofte denne finner det nødvendig, eller når daglig leder eller ett av styremedlemmene forlanger det. Innkallingen skal normalt skje skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles, og så vidt mulig med en ukes varsel.
Styremøtet ledes av styrets leder, eller om denne har forfall, styrets nestleder. Har begge forfall velger styret selv møteleder.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 8 Daglig leder tilsettes av styret. Denne forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som selskapets formelle organer gir.
§ 9 Ordføreren i Kongsberg kommune utgjør selskapets generalforsamling.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling med saksliste skal sendes med minst 8 dagers varsel. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter beslutning av styret, og ellers etter Aksjelovens § 5-6.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Om styreleder ikke møter velger generalforsamlingen møteleder.