Kongsberg Tomteselskap

AS Kongsberg Tomteselskap er en aktiv og utadrettet aktør som tilrettelegger for å tiltrekke nye innbyggere og ny kompetanse til Kongsberg ved å erverve, utvikle og selge attraktive bolig- og næringstomter, i et tilstrekkelig antall og til konkurransedyktige priser.

Kongsberg Tomteselskap har som formål å erverve eiendom i Kongsberg kommune for utvikling til bolig og næringsformål.

Vi tilbyr trygg og kompetent bistand med planlegging, tilrettelegging og klargjøring av bolig – og næringstomter til selvbyggere, utbyggere, boligprodusenter og andre.

AS Kongsberg Tomteselskap ble stiftet i 1965 og Kongsberg kommune eier alle aksjene. Selskapet drives etter sunne forretningsmessige prinsipper og på like vilkår som konkurrerende virksomheter i et fritt og åpent marked.

AS Kongsberg Tomteselskap har som formål å erverve eiendom i Kongsberg kommune for utvikling til bolig og næringsformål, og å være en ledende aktør i dette markedet. Selskapet skal bidra til å løse infrastruktur som har betydning for utvikling av fremtidige prosjekter.

Erfaring

Over 55 års erfaring med tomteutvikling

Tomter

Mer enn 2500 husstander bor i et område utviklet og opparbeidet av Kongsberg Tomteselskap

Pågående prosjekter

Vi jobber kontinuerlig med flere spennende og attraktive prosjekter

Lokalkunnskap

Vi kjenner Kongsberg og bistår gjerne våre kunder og samarbeidspartnere!

Prosessen steg for steg

Kongsberg Tomteselskap erverver, utvikler og selger attraktive bolig – og næringstomter.
1. Kjøp av grunnareal

Vi kan inngå avtale med grunneier som ønsker å selge eiendom. Eksempelvis skogsmark som kan formålsendres til bolig eller næring. I slike tilfeller påtar vi oss å gjennomføre og bekoste planprosessen eller eventuell omregulering. Når dette er vedtatt vil vi kjøpe arealet fra grunneier til avtalt pris.

1. Kjøp av grunnareal
2. Planprosess

Kan bestå av to steg: 
1. Formålsendring – via kommuneplanrullering. 
2. Detaljplan – som underlag for utbygging. 

2. Planprosess
3. Utbygging

Opparbeidelse av tomteområde skjer når detaljplan er vedtatt og rammetillatelse er mottatt. 

3. Utbygging
4. Salg

Salgstart er som regel rett før eller samtidig med opparbeidelse av tomteområde.

4. Salg

Vi kjøper tomter

Besitter du områder i Kongsberg kommune som har potensiale for utvikling til bolig- eller næring? Vi jobber kontinuerlig med utviklingsprosjekter, og er alltid på utkikk etter flere områder med potensiale for utbygging. Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Vi vil skape en bærekraftig by​

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling – for et klimavennlig og sikkert samfunn!

For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klimaendringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer.

Vi er stolt bidragsyter og samarbeidspart!

Bli kjent med vår historie

Kongsberg Tomteselskap ble stiftet den 5. februar 1965 av Kongsberg Kommune, AS Norsk Boligbyggelags Landsforbund og Kongsberg Våpenfabrikk. Kongsberg Våpenfabrikk var på den tiden en dominerende arbeidsplass og en stor boligbygger i kommunen. Kongsberg Våpenfabrikk fant sin plass i samarbeidet for å sikre sine interesser for tilgang på nye boligtomter til sine ansatte. Kongsberg Tomteselskap ble omorganisert i 1988 og Kongsberg kommune overtok samtlige aksjer. Kongsberg Tomteselskap har eksistert i over 55 år og kan se tilbake på en aktiv og betydelig virksomhet i kommunen. Gjennom årenes løp har Kongsberg Tomteselskap satt sitt preg på byen gjennom sin utvikling av tomteområder. Mer enn 2500 husstander eller hver 4. innbygger i kommunen bor i et område hvor Kongsberg Tomteselskap har stått for utvikling og tomteopparbeidelsen.

Ferdigstilte og sluttsolgte prosjekter

  • 2017 ·

Stiger Sannes vei

Attraktive boligtomter beliggende i veletablert og populært boligfelt på Gamlegrendåsen. Totalt 6 tomter for selvbyggere ble lagt ut for salg i juni 2017.

Elgfaret

Tomten er beliggende på Skavanger, et etablert og trivelig boligområde ca. 2,7 kilometer nord for Kongsberg sentrum. Tomteområde er regulert til blokkbebyggelse og er på ca. 3800 m2.

Dyrgravveien

Tomteområde beliggende på Skavanger, et etablert og trivelig boligområde ca. 2,7 kilometer nord for Kongsberg sentrum. Ca. 4300 m2 er godkjent for bebygd areal (BYA) på 40% og tomteområdet er regulert til boligbebyggelse og friområde med inntil ti boenheter.
  • 2016 ·

Lafteråsen

Prosjektet ble utviklet sammen med Block Watne. Totalt er det 58 boligtomter i feltet. Kongsberg Tomteselskap eide 19 av disse. Alle de 19 tomtene ble solgt til private selvbyggere i løpet kort tid.
IMG_0258
  • 1991 ·

Raumyr

Raumyr startet i 1991 og er utbygd med ca. 80 eneboliger, rekkehusleiligheter, leiligheter, HVPU bolig, barnehager, høyskole og næringsareal.
IMG_0258
  • 1977 ·

Gamlegrendåsen

Kongsberg Tomteselskaps største satsing innen tilrettelegging av tomter er utbyggingen av Gamlegrendåsen. Fram til i dag er det tilrettelagt for nærmere 1300 boligenheter med rekkehus, leiligheter, tette eneboliger og eneboliger.
  • 1976 ·

Evju

Evju feltet ble påstartet da Kongsberg Våpenfabrikk i 1971 skulle flytte en del av produksjonen til Hvittingfoss, utviklet selskapet et område til bolig- og industriformål. Industrifeltet hvor Kongsberg Automotive A/S i dag er etablert ble klargjort i 1975. Boligområdet Evju ble opparbeidet i 1976.
IMG_0258
  • 1969 ·

Skavangerskogen

Utvikling pågikk fra 1969 til 1985. Området ga plass for 79 eneboligtomter, 96 boligenheter utbygd av Kongsberg Boligbyggelag og et industriområde.
IMG_0258
  • 1968 ·

Lindbo Stenbek

Lindbo Stenbek var neste område tomteselskapet utviklet. Området ble utbygd i tidsrommet 1968-1972 og solgt til 45 enkeltkjøpere og til KBBL, som utviklet 198 leiligheter i feltet.
IMG_0258
  • 1968 ·

Veungsdalen

Veungsdalen ble opparbeidet i tidsrommet 1968-1970 og ga plass for 165 boligenheter, vesentlig eneboliger. De aller fleste for nyansatte i Kongsberg Våpenfabrikk.
  • 1965 ·

Svartås

Tomteselskapets første oppgave var utvikling av SVARTÅS allerede i august 1965. Svartås ble utbygd i tidsrommet 1966-1976 av Kongsberg Boligbyggelag. Boligbyggelaget utviklet 410 leiligheter, vesentlig i blokk.

Vedtekter

Vedtekter av 25.08.2015 for Kongsberg Tomteselskap.

Organisasjonen

Selskapets struktur pr. 1. august 2020.